Kodeks dobrych praktyk

Odpowiedzialność

W REINA Company pojęcie odpowiedzialności traktujemy, jako obowiązek działania według najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności oraz pełnego dzielenia się naszym doświadczeniem gospodarczym, jak i również odpowiedzialność za ekonomiczny sukces naszych klientów i troska o ich sytuację gospodarczą. Nasze działania opieramy na łączącym nas z klientem zaufaniu – zarówno w procesie wymiany informacji, wykonywaniu powierzonych zadań oraz reprezentowaniu interesów naszych klientów z wykorzystaniem najlepszych praktyk zawodowych i najwyższych obowiązujących standardów rynkowych.

Kapitał

Dbamy i szanujemy kapitał finansowy naszych klientów. Dla nas kapitał odnosi się również do partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy. Szanujemy ludzi i pozwalamy im rozwijać się w sposób profesjonalny, z poszanowaniem dóbr osobistych, niezależnie od ich wieku, płci, orientacji seksualnej, religii czy poglądów i pochodzenia.

Komunikacja

Zapewniamy naszym klientom wszystkie zasoby organizacyjne, jakimi dysponuje spółka REINA Company. Istotą prowadzenia naszej działalności jest utrzymanie dobrych relacji z naszymi partnerami biznesowymi oraz zdolność do generowania synergii między tymi podmiotami.

Niezależność

REINA Company jest w pełni samodzielnym i niezależnym kapitałowo podmiotem. Proces zarządzania nie jest w żadnym stopniu warunkowany działaniami i decyzjami jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych. Kierujemy się wyłącznie dobrem interesów naszych klientów i eliminujemy sytuacje, które mogą stanowić źródło konfliktu interesów. Uczciwość i integralność w wymianie informacji, przejrzystość w komunikacji i obiegu dokumentów, to zasady potwierdzające wiarygodność naszej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie

Jako wiarygodny partner biznesowy firma REINA Company jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej praktyki biznesowej w Polsce jak i na terenie UE.