Polityka RODO

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANEGO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ REINA COMPANY SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. “RODO”, Administrator niniejszym informuje Zainteresowanego skorzystaniem z usług Administratora, że:

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.1.     Administrator danych

REINA Company sp. z o.o.

1.2.    Cele przetwarzania danych

 • ocena możliwości świadczenia usług, co do których zgłoszono zapotrzebowanie i przekazywanie ustaleń w powyższym zakresie;
 • kontaktowanie się przez Administratora w celu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie, w jakim zgłoszono zapotrzebowanie na powyższe usługi;
 • zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie, w jakim zgłoszono zapotrzebowanie na usługi;
 • obrona przed roszczeniami wobec Administratora.

1.3.    Podstawy prawne przetwarzania

 • zgoda Zainteresowanego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

1.4.    Odbiorcy danych

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. informatycy, operator poczty tradycyjnej lub elektronicznej, podwykonawcy Administratora).

1.5.     Czas trwania przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Zainteresowanego do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy nimi.

1.6.    Prawa właściciela danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie wskazanym w informacji szczegółowej;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.7.    Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat powyższych zagadnień znajdą się w dalszej części niniejszej informacji.

2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

2.1. Administrator danych:

REINA Company sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warsaw

Telefon: +48-22-404-05-05
Fax.: +48-22-404-05-26
E-mail: biuro@reina.re

2.2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:

Będziemy przetwarzać dane osobowe Zainteresowanego skorzystaniem z naszych usług, aby:

 • ocenić możliwość świadczenia usług, co do których zgłoszono zapotrzebowanie i przekazywać ustalenia w powyższym zakresie;
 • kontaktować się w celu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie, w jakim zgłoszono zapotrzebowanie na powyższe usługi;
 • zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie, w jakim zgłoszono zapotrzebowanie na powyższe usługi;
 • bronić się przed roszczeniami wobec Administratora, które mogłyby się pojawić w przyszłości w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • zgoda Zainteresowanego na przetwarzanie przekazanych danych osobowych (w tym w szczególności danych kontaktowych oraz tych znajdujących się w udostępnionych Administratorowi dokumentach) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdyż w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na usługi, Administrator może być zmuszony podjąć obronę przed roszczeniami zgłoszonymi wobec niego.

2.3. Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe Zainteresowanego mogą być przekazywane wyłącznie następującym podmiotom:

 • firmie informatycznej świadczącej usługi na rzecz Administratora, jeśli będzie to konieczne celem zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania systemu informatycznego Administratora;
 • operatorowi poczty tradycyjnej lub elektronicznej, z usług którego korzysta Administrator lub Zainteresowany;
 • podwykonawcom Administratora, jeśli powierzona zostanie im realizacja któregokolwiek z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

2.4. Prawa właściciela danych:

Zainteresowanemu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, lecz jedynie w zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, a nie innych podstaw ich przetwarzania wymienionych we wcześniejszej części niniejszej informacji;

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które drogą elektroniczną będą udostępniane nieodpłatnie;

 • prawo żądania sprostowania (nieprawidłowych) lub uzupełnienia (niekompletnych) danych osobowych;

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), lecz jedynie w zakresie danych, które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane (lub w inny sposób przetwarzane) i są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania;

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Zainteresowany może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami korzystając z danych wskazanych w niniejszej informacji. Jeśli zaś chodzi o skargę do organu nadzorczego, w chwili sporządzenia niniejszej informacji organem właściwym do rozpoznania skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).E